Čo má najväčší vplyv na výšku pôžičky? Úrok, úroková sadzba alebo RPMN?

Pôžičky a úvery nie sú úplne tie isté slováDohnali vás okolnosti k tomu, že musíte uvažovať nad nejakou pôžičkou? Rozhodujete sa medzi ponukou bánk a nebankových spoločností? Vidíte všade samé výhodné ponuky, no s číslami a skratkami, ktorým vôbec nerozumiete? Pokúsime sa vám uľahčiť situáciu a spoločne sa pozrieme na základné ukazovatele, ktoré rozhodujú o výhodnosti resp. nevýhodnosti pôžičky. Nebudeme sa špeciálne zameriavať na bankové produkty alebo nebankové, len vo všeobecnosti vysvetlíme základné parametre pri úveroch.

Na začiatok by sme si mali vysvetliť základný rozdiel medzi úverom a pôžičkou, i keď si ľudia tieto pojmy často zamieňajú.

 • pôžička: vo finančnom sektore sa rozumie poskytnutie peňazí veriteľom dlžníkovi za presných podmienok, ktoré sú uvedené v zmluve. Podmienky tejto zmluvy a celého vzťahu medzi veriteľom a dlžníkom sa riadia podľa 657 a § 658 Občianskeho zákonníka. Nadobúda platnosť pri predaní peňazí do rúk dlžníka. Nemusí sa nutne jednať o financie, môže ísť aj o hmotný majetok atď.
 • úver: pri poskytovaní úveru ide stále o požičanie peňazí medzi veriteľom a dlžníkom. Podobne ako pri pôžičke, aj pri úvere dochádza k uzatvoreniu zmluvy, ktorá sa riadi podľa zákona 497 Obchodného zákonníka. V zmluve by mali byť uvedené všetky podmienky a stanovená výška úrokov. Tu je rozdiel medzi pôžičkou a úverom, pri prvom menovanom nie sú nutne stanovené úroky, záleží to len na vzájomnej dohode medzi veriteľom a dlžníkom. Úver musí mať automaticky stanovené úrok, teda poplatok za poskytnutie peňazí veriteľom. Platnosť úveru začína hneď pri podpise úverovej zmluvy, preto je dôležité si túto zmluvu vopred dôkladne prečítať.

Toto by boli základné rozdiely medzi základnými pojmami, aby sme vás však v našom článku zbytočne nemiatli, budeme považovať tieto pojmy za slová s rovnakým významom. Teda či už budeme hovoriť o jednom alebo druhom, stále pôjde o ten istý finančný produkt.

Poďme sa zamerať na to najdôležitejšie v našom článku, na faktory majúce najväčší vplyv pri konečnej výške pôžičky, ktorú musí splatiť dlžník veriteľovi.

Viete čo je úrok a čo úroková sadzba?Úrok : je príjem plynúci z kapitálu veriteľa. Môžeme hovoriť o cene za získanie peňazí niekoho iného, túto sumu musí zaplatiť dlžník veriteľovi za poskytnutie peňazí.

Úroková sadzba: je sadzba, ktorá určuje výšku úroku v percentách za určité časové obdobie. Tento úrok býva najčastejšie vyjadrený v percentách per annum (za jeden rok). Ak je uvedená úroková sadzba 4 % p.a., znamená to, že za poskytnutie finančných prostriedkov na dobu jedného roka musí dlžník zaplatiť veriteľovi poplatok vo výške štyroch percent istiny. Viac o úrokovej sadzbe si môžete prečítať aj na Wikipédii.

Tieto dva ukazovatele sú podľa prieskumu spoločnosti Home Credit, poskytovateľa nebankových pôžičiek, tým najdôležitejším pre takmer polovicu Slovákov. A to môžeme považovať za problém. Je jedno, či ide o úver z banky alebo nebankovú finančnú pomoc, najväčšie riziko nie je vo výške úroku a úrokovej sadzby. Tie bývajú často jasne uvedené pri podmienkach zmluvy. Horšie je to s rôznymi poplatkami a dodatočnými nákladmi spojenými s úverom. Banky a nebankové spoločnosti ich neuvádzajú až tak ochotne a práve výška týchto poplatkov je zahrnutá v RPMN. Tej sa budeme venovať dôkladnejšie, aby sme dostatočne poukázali na jej dôležitosť pri všetkých druhoch pôžičiek.

RPMN (ročná percentuálna miera nákladov)

Iba jeden z 500 opýtaných respondentov považoval RPMN za najdôležitejšie kritérium pri porovnávaní pôžičiek. RPMN je číslo vyjadrujúce percentuálnu mieru nákladov za jeden kalendárny rok. Pod nákladmi máme na mysli úrok, úrokovú sadzbu a všetky poplatky, ktoré si účtuje veriteľ (banka, nebanková spoločnosť) poskytujúca peniaze. Pre žiadateľa by bol najlepší prípad, ak by hodnota RPMN bola totožná s výškou úrokovej sadzby, lebo by svoju pôžičku mal bez akýchkoľvek poplatkov. Základným pravidlom je, čím nižšia RPMN, tým je pre žiadateľa lacnejší úver. Na výšku RPMN má vplyv niekoľko vecí:

 • suma
 • doba splatnosti
 • výška splátok
 • poplatky
 • náklady spojené s poskytnutím úveru

Poplatky pri úveroch môžeme rozdeliť na dve základné kategórie:

 • jednorazový poplatok: spotrebiteľ platí tento poplatok na začiatku poskytovania úveru. Každá spoločnosť si môže určovať vlastné poplatky spojené s administráciou (napr. poplatok za poskytnutie alebo poplatok za navýšenie úveru) alebo s financiami (poplatky za prevod peňažných prostriedkov).
 • pravidelné poplatky: o tieto poplatky sa navyšuje hodnota mesačnej splátky pôžičky (napr. poplatok za poistenie schopnosti splácať, poplatky za vedenie).

RPMN by v sebe nemala zahŕňať:

 • sankcie v prípade nesplácania úveru
 • poplatky za prevod peňažných prostriedkov súvisiacich so splácaním úveru
 • poplatky, ktoré je žiadateľ povinný zaplatiť pri kúpe tovaru, ktorý týmto úverom financuje
 • poplatky za vedenie účtu, ktorý bol vytvorený na prijímanie klientových platieb
 • poplatky za poistenie

Aby sme si dôležitosť RPMN ukázali v praxi, môžeme si predstaviť dve ponuky od finančných spoločností. V oboch prípadoch bude rovnaká výška pôžičky a doba splatnosti.

Výpočet RPMN zvládnete veľmi rýchloPonuka A:     výška pôžičky: 3 000 €
doba splatnosti: 36 mesiacov
splátka: 116,65 €
úrok: 19,99 p.a.

RPMN: 34,33 %

poplatok za poskytnutie úveru: 70, 00 €
poplatok za vedenie účtu: 36 € ročne
poistenie: 2,99 % pa
celková suma: 4 647,4 €

Ponuka B:     výška pôžičky: 3 000 €
doba splatnosti: 36 mesiacov
splátka: 124,98 €
úrok: 24,99 p.a.

RPMN: 33,39 %

poplatok za poskytnutie úveru: 0 €
poplatok za vedenie účtu: 12 € ročne
poistenie: nie
celková suma: 4 535,28 €

Ak by sme tieto ponuky porovnávali len na základe tradičných parametrov: výšky úroku a výšky mesačnej splátky, jednoznačne by sme sa rozhodli pre ponuku A. No pre nás je najdôležitejším kritériom RPMN a tak vyhráva ponuka B, ktorá je v konečnom súčte o niečo lacnejšia. Prvá ponuka sa predražila len kvôli vyšším poplatkom za vedenie účtu a poistením splácania.

Ako sme už spomínali, pre spotrebiteľa je najvýhodnejšia pôžička, ktorá ma najnižšiu hodnotu RPMN pri rovnakých vstupných údajoch (výška úveru a doba splatnosti). V prípade ak sú parametre odlišné, môže byť paradoxne výhodnejšia dlhodobejšia s vyššou RPMN ako úver s nízkou RPMN a veľmi krátkou dobou splatnosti. Preto sa pri rýchlej pôžičke (bez dokladovania príjmu, bez registra, pôžička pre nezamestnaných) s mesačnou dobou splatnosti neodporúča riadiť RPMN, nakoľko v tomto prípade nemá žiadnu výpovednú hodnotu. Výpočet RPMN sa musí riadiť podľa zákona, no rovnica tohto výpočtu nie je práve najjednoduchšia. Preto vám odporúčame nájsť si na stránkach poskytovateľa úverovú kalkulačku, ktorá vám tento výpočet uľahčí. Tento nástroj ponúkajú napr. stránky spoločnosti Celetem, Home Credit, Profi Credit alebo VUB Banky. Pri posudzovaní RPMN buďte obozretní, pretože niektoré spoločnosti vo svojich ponukách uvádzajú formuláciu „úver s RPMN už od …„, kde spomenú len najnižšiu možnú výšku RPMN. Ďalším spôsobom ako si tieto spoločnosti prikrášľujú hodnotu RPMN, je uvedenie iného časového obdobia ako jedného roka (13, 15, 21 mesiacov).

Dobre je si zapamätať, že ak poskytovateľ v zmluve neuvedie RPMN, považuje sa táto pôžička resp. úver za bezúročný a bezodplatný, čiže dlžník spláca len požičanú sumu bez navýšenia o úroky a poplatky. Zákon pripúšťa možnosť zmluvy, v ktorej nie je uvedená RPMN z dôvodu „nemožnosti jej určenia“. V takom prípade musí byť žiadateľ pred uzatvorením zmluvy informovaný o úverovom limite; nákladoch spojených so spotrebiteľským úverom; spôsobu výpočtu ročnej percentuálnej miery nákladov; podmienkach, za akých môže byť zmluva zmenená; spôsobe a termíne ukončenia zmluvného vzťahu.

Poďme si na záver zrekapitulovať najdôležitejšie zistenia o RPMN:

 • RPMN predstavuje celkové náklady spotrebiteľa na úver, vyjadrené ako ročné percento z celkovej výšky spotrebiteľského úveru
 • RPMN musí byť vyjadrená v % a vypočítaná zákonným spôsobom, preto inštitúcie nemôžu cez tento ukazovateľ zavádzať finančného spotrebiteľa
 • RPMN musí byť zverejnená na viditeľných miestach, kde sa ponúka úver a zároveň musí byť súčasťou zmluvy o spotrebiteľskom úvere
 • ak RPMN nie je v zmluve uvedená, má spotrebiteľ právo považovať takúto pôžičku za bezúročnú

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *